KURS ONLINE

O CZYM JEST KURS?

Kurs online jest drugą częścią Pakietu Edukacyjnego opracowanego w ramach projektu LearnersMot. Uwzględnia rezultaty poprzedniego projektu, a także jego bariery oraz dogłębnie rozważa kwestie związane z umiejętnościami mówienia, czytania, pisania, rozumienia, umiejętności kulturowych oraz wprowadza dwa dodatkowe aspekty: arytmetyka (matematyka wykorzystywana w codziennym życiu) oraz rozwój kompetencji technologicznych i cyfrowych osób dorosłych o niskim poziomie wykształcenia.

Kurs zawiera również zbiór dobrych praktyk w zakresie rozwoju umiejętności czytania i pisania w edukacji pozaformalnej z Hiszpanii, Grecji, Słowenii, Polski i Republiki Północnej Macedonii, a także innych krajów europejskich.

SZKOLENIA DLA EDUKATORÓW

Celem kursu jest przygotowanie nauczycieli do stosowania i tworzenia metod pracy z osobami dorosłymi w celu:

CELU

zachęcenie do rozwijania motywacji wśród osób dorosłych o niskim poziomie wykształcenia i niskich kwalifikacjach.

doskonalenie umiejętności zawodowych szkoleniowców/ nauczycieli osób dorosłych, umożliwiających im tworzenie środowiska edukacji pozaformalnej w społeczności lokalnej.

 

Jak możemy ci pomóc?

Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.
Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie  ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.

Project No: 2020-1-ES01-KA204-081775