Partnerzy

Edensol Danmarc, SL

Oferuje usługi w zakresie edukacji, badań naukowych oraz nowych technologii. Współpracuje z grupami ekspertów z dziedziny edukacji, pedagogiki, psychologii, nauk społecznych, technologii informacyjnej i komunikacji.

Edensol opracowuje programy edukacyjne, zwracając szczególną uwagę na wykorzystanie innowacyjnych technik oraz strategii cyfrowych, aby wzmocnić rozwój osobisty i zawodowy uczniów. Priorytetem jest podnoszenie kompetencji osób dorosłych, takich jak zdolności przywódcze, umiejętności cyfrowe i komunikacyjne oraz kreatywność w celu poprawy jakości ich pracy.

Edensol oferuje różnorodne możliwości kształcenia, między innymi kursy języków obcych narzędzia cyfrowe, zapewnia szkolenia dla wychowawców, organizuje konferencje, przeprowadza badania w dziedzinie edukacji, dobrobytu społecznego i zrównoważonego rozwoju. W sferze zarządzania projektami, Edensol opracowuje innowacyjne metody wykorzystywane w planowaniu marketingowym, narzędziach cyfrowych i strategiach komunikacyjnych w serwisach społecznościowych.

U3A

Slovenian Third Age University (Słoweński Uniwersytet Trzeciego Wieku)National Association for Education and Social Inclusion (Krajowe Stowarzyszenie na rzecz Edukacji i Integracji Społecznej) jest to sieć 55 uniwersytetów trzeciego wieku w 54 miejscowościach, które obecnie uczęszcza 21 000 studentów. Założony został w 1984 przez dwóch nauczycieli akademickich specjalizujących się w dziedzinie andragogiki i edukacji dorosłych. Jego misją jest kształcenie osób starszych w celu polepszenia jakości ich życia i relacji z innymi pokoleniami, prowadzenie badań z zakresu edukacji w późniejszym wieku, edukacja osób starszych dla rozwoju osobistego, uzyskania płatnej pracy, organizowanie „profesjonalnych” wolontariatów, doradztwo i poradnictwo w dziedzinie aktywności osób starszych itd. U3A od 37 lat angażuje się w edukację oraz sztukę na rzecz osób starszych oraz specjalistów. Dąży do zwiększenia sprawiedliwości społecznej wobec seniorów na wszystkich szczeblach, tak aby stali się posiadaczami praw i aktywnymi obywatelami.

EUROSUCCESS

Eurosuccess Consulting (Cypr), dzięki dynamicznej grupie młodych naukowców, dostarcza obszerny pakiet usług adresowanych do potrzeb nowoczesnych przedsiębiorstw na Cyprze, w szczególności w zakresie innowacji i technologii. EUROSUCCESS od początku swojej działalności rozpoznaje potrzebę tworzenia powiązań między gospodarką Cypru a szerszym rynkiem europejskim oraz kładzie silny nacisk na wykorzystywanie potencjału powstałego przez przystąpienie Cypru do Unii Europejskiej.

Obecnie EUROSUCCESS oferuje szeroki zakres usług dostępnych dla społeczeństwa, a także sektora prywatnego na Cyprze. Dodatkowo, aktywnie uczestniczy w międzynarodowych programach dzięki dobrze rozwiniętej sieci partnerów zagranicznych oraz wieloletniemu doświadczeniu założyciela firmy.

EUROSUCCESS stawia sobie za cel ciągłe doskonalenie oferowanych usług, a także rozwój swojego zespołu, co daje możliwość poszerzania wiedzy naukowej.

Eurosuccess jest obecnie zaangażowany w ponad 35 programów „Uczenie się przez całe życie” (Lifelong Learning), ERASMUS+ oraz programy JUSTICE (w trzech z nich jako koordynator), a także jest jednym z rzeczoznawców Cypryjskiej Agencji Narodowej i Norweskich Funduszy skierowanych do organizacji pozarządowych. Dodatkowo, Eurosuccess Consulting jest członkiem: International Trade Council, Europejskiego Stowarzyszenia Edukacji Więziennej (EPEA), European Policy Network on Key Competences in School Education (KeyCoNet Network), Cypryjskej Izby Handlu i Przemysłu (CCCI), Cypryjskiej Federacji Pracodawców i Przemysłowców (OEB) i Izby Handlowo-Przemysłowej w Nikozji (NCCI).

Eurosuccess Consulting kieruje się czterema zasadami: Wykonanie, Sprawdzenie, Ulepszenie, Wprowadzenie zmian. Dąży do ciągłego doskonalenia swoich działań doradczych i rozwojowych. Posiada certyfikat systemu jakości ISO 9001: 2008, który regularnie kontroluje i weryfikuje system.

Ponadto Eurosuccess Consulting jest akredytowanym Centrum VET Cypryjskiego Urzędu ds. Rozwoju Zasobów Ludzkich, właściwego organu publicznego w zakresie szkoleń i edukacji.

UPI

UPI – ljudska univerza Žalec (UPI Žalec) (Uniwersytet Ludowy w Żalcu) jest publiczną organizacją non-profit, która kształci oraz szkoli osoby dorosłe w regionie doliny Savinjskiej. Uniwersytet Ludowy, założony w czerwcu 1975 przez Gminę Żalec (obecnie założycielami jest 6 wspólnot) stał się miejscem rozwoju programów edukacyjnych oraz usług poradnictwa i doradztwa. Obecnie UPI Žalec oferuje różnorodny wybór programów w zakresie edukacji formalniej i pozaformalnej, dostarcza wskazówki dotyczące jakości i usługi doradcze, oraz uczestniczy w wielu projektach. Jego działania obejmują: programy w zakresie edukacji formalnej dla osób dorosłych programy w zakresie edukacji pozaformalnej: kursy językowe, kursy obsługi komputera, kursy dotyczące kompetencji ogólnych, państwowe szkolenia w zakresie kwalifikacji zawodowych, kursy w zakresie integracji imigrantów, kursy i warsztaty w zakresie zdrowia i rozwoju osobistego, koła naukowe itp. doradztwo i poradnictwo oraz inne aktywności wspomagające kształcenie prace projektowe.

REPÚBLICA DE MACEDONIA UNIVERSIDAD ESTATAL GOCE DELCEV STIP

Uniwersytet Goce Dełczewa w Sztipie jest uniwersytetem państwowym, znajdującym się na drugim miejscu w rankingach uczelni państwowych w kraju. Jego zadaniem jest tworzenie i przekazywanie wiedzy, aby zapewnić społeczny i ekonomiczny dobrobyt oraz postęp społeczny, przygotowanie studentów do wykonywania zawodów, w których wymagane jest stosowanie odkryć naukowych i wiedzy zawodowej, różnorodność kulturowa i językowa, promowanie rozwoju technologicznego, rozwój sztuki, kultury technicznej i sportu.

Nasze podstawowe paradygmaty to student w centrum uwagi, indywidualne podejście do ucznia oraz zwiększenie poziomu interaktywności wykładów.

Uniwersytet Goce Dełczewa w Sztipie wdrożył już wiele rozwiązań IT, które pomagają w procesie kształcenia, aby działał on sprawnie i zgodnie z najnowszymi trendami w edukacji na świecie. UGD dał początek Centrum Edukacji Elektronicznej, które ma za zadanie promowanie i wdrażanie nowoczesnych narzędzi do nauczania na uniwersytecie, nowych technologii oraz szkoleń dla nauczycieli akademickich i studentów z uniwersytetów i szkół w Macedonii i za granicą.

Kadra akademicka Uniwersytetu wnosi wyjątkowy wkład w zapewnienie ściśle wyspecjalizowanego personelu, działającego we wszystkich instytucjach społecznych, oraz aktywnie przyspiesza rozwój kraju w zakresie gospodarczym, naukowo-technicznym i społecznym.

LLL (Long Life Learning Center) (Centrum uczenia się przez całe życie) zostało założone przy Uniwersytecie kilka lat temu. Jego głównymi działaniami jest wspieranie systemu kształcenia dorosłych, tworząc przy tym kursy szkoleniowe w innej dziedzinie naukowo-technicznej, akredytacja kursów na poziomie krajowym i międzynarodowym, uzyskanie certyfikatów.

OIC Polonia

Fundacja OIC Poland działa na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego w południowo-wschodniej Polsce od 1991 roku, a także należy do wiodącej grupy organizacji szkoleniowych na Lubelszczyźnie. Głównym celem Fundacji OIC Poland jest walka z bezrobociem i sprzyjanie rozwoju gospodarczemu, poprzez realizację programów edukacyjnych i doradczych, skierowanych do mieszkańców regionu. Od 2003 roku fundacja zrealizowała ponad 150 różnych projektów współfinansowanych przez UE w ramach programów, takich jak EFS, EFRR, 6. Program Ramowy, Inicjatywy wspólnotowe INTERREG IIIA i IIIC, LLP, Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców czy Program Erasmus +, działających na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym.

Skip to content