PARTNERJI

Edensol Danmarc, SL

Edensol nudi storitve po analiziranih potrebah naročnikov na področju izobraževanja, raziskovanja in novih tehnologij. V ta namen sodeluje s skupino izvedencev s področja izobraževanja, pedagogike, psihologije, družbenih ved, informacijske tehnologije in komunikacije. Edensol gradi in razvija izobraževalne programe, pri tem pa posveča posebno pozornost uporabi inovatvnih tehnologij in digitalnim strategijam, kar boljša osebno poklicno rast udeležecev izobraževanja. Prednost tega je krepitev veščin odraslih kot so vodstvene zmožnosti, digitalne in komunikacijske kompetence in ustvarjalnost, kar boljša njihovo delo. Edensol ustvarja učne priložnosti znotraj svojih jezikovnih tečajev, uporabe digitalnih orodij. Vodi usposabljanje izobraževalcev, organizira konference in vodi raziskovanje na področju izobraževanja, odnosov in trajnostnega ravnanja. Na področju, ki je predmet tega projekta, je Edensol razvil inovativne metode marketinškega načrtovanja, digitalnih orodij in komunikacije v socialnih omrežjih.

SLOVENSKA UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE

Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje, združenje za izobraževanje in družbeno vključenost je mreža 55-ih univerz v 54-ih krajih. Pred nastopom COVIDA je štela 21 000 starejših študentov. Leta 1984 sta jo ustanovili univerzitetna profesorica s področja andragogike in profeorica s področja jezikovnega izobraževanja odraslih. Slovenska UTŽO je namenjena izobraževanju starejših , boljšanju njihovega življenja in odnosov z drugimi generacijami, raziskovanju izobraževanja oseb v poznejših letih življenja za osebnostno rast, plačano delo, organizirano “profesionalizirano” prostovoljstvo , svetovanje za dejavno staranje itd. Že 37 let Slovenska UTŽO deluje na področju družbeno angažiranega izobraževanja in družbeno angažirane umetnosti starejših in izvedencev. Prizadeva si za večjo družbeno pravičnost za starejše in to na vseh ravneh in področjih, starejše pa spreminja v nosilce pravic in dejavne državljane.

EUROSUCCESS

Eurosuccess Consulting (Ciper) ima zavzet in prilagodljiv tim mladih znanstvenikov. Ponuja raznolike sklope storitev, ki ustrezajo potrebam sodobnih ciprskih podjetij in sicer na področju inovacij in novih tehnologij.

EUROSUCCESS je že ob ustanovitvi zaznal potrebo, da se ustvarjajo vezi med ciprsko ekonomijo in širšim evropkim trgom, potrebo, da se uporabijo potenciali, ustvarjeni s priključitvijo Cipra Evropski juniji. Danes EUROSUCCESS nudi vrsto storitev za javni pa tudi za zasebni sektor. Dejavno sodeluje v mednarodnih združenjih ob pomoči dobro vzpostavljene mreže partnerjev v inozmestvu in na temelju številnih izkušenj svojega ustanovitelja. EUROSUCCESS si nenehno prizadeva tako za boljšanje svojih storitev kot za razvoj svojega tima, kar krepi znanstveni sektor podjetja in strokvno znanje zaposlenih.

Danes EUROSUCCESS sodeluje v 35-ih projektih ERAMUS+ in programih JUSTICE, pri čemer je v treh med njimi koordinator. Je ocenjevalec Ciprske nacionalne agencije in Norveškega sklada, ki podpira nevladni sektor. Razen tega je EUROSUCCESS Consulting član mednarodnega trgovinskega sveta, Evropske zveze za izobraževanje v zaporih (EPEA), Evropske zveze politik ključnih kompetenc v šolah (Key Competences in School Education (KeyCoNet Network)),Ciprske trgovinske in industrijske zbornice (CCCI), Zveze ciprskih delodajalcev in industrijalcev (OEB) in Nikozijske zbornice za trgovino in industrijo (NCCI).

Filozofija podjetja EUROSUCCESS počiva na štirih načelih: naredi, oceni, izboljšaj, načrtuj znova. Na ta način EUROSUCCESS stremi k nenehnemu boljšanju svojih svetovalnih in razvojnih dejavnosti. V ta namen ima podjetje Certifikat ISO 9001-2008, ki njegov sistem zmeraj znova preverja.

Javni Center za razvoj človeških virov Cipra je EUROSUCCESS Consulting akreditiral na področju poklicnega izobraževanja.

UPI

Ljudska univerza Žalec (UPI Žalec) je

javna, nepridobitna ustanova za izobraževanje in usposabljanje odraslih v regiji Savinjska dolina. Leta 1975 jo je ustanovila občina Žalec (danes so ustanoviteljice občine, šest po številu). UPI je zelo razvila svoje izobraževalne programe, poklicno svetovanje in druge svetovalne programe.

Danes UPI Žalec ponuja različne formalne in neformalne izobraževalne programe in vodi različne projekte.

  • Neformalne izobraževalne programe za odrasle: tečaje tujih jezikov, računalniške tečaje, programe za življenjsko uspešnost, nacionalno usposabljanje za poklicne kvalifikacije, tečaje za priseljence in delavnice za zdravje, osebnostno rast, štujdijske krožke itd.
  • Poklicno svetovanje in druge svetovalne dejavnosti ter druge dejavnosti v podporo učenju.
  • Projektno delo.

DRŽAVNA UNIVERZA GOCE DELČEV V ŠTIPU, REPUBLIKA MAKEDONIJA

Univerza Goce Delčev v Štipu je državna univerza, ki velja za drugo najboljšo v državi. Njeno poslanstvo je ustvarjanje in prenos znanja za družbeno in ekonomsko blaginjo in družbeni razvoj, priprava študentov za poklice na temelju znanstvenih dognanj in poklicnega znanja, spodbujanje tehnološkega razvoja, kulturne in jezikovne raznolikosti, razvoj umetnosti, tehnične kulture in športa.

Temeljna načela so poučevanje osredotočeno na študente, individualna obravnava študentov, več interaktivnega učenja.

Univerza Goce Delčev v Štipu je uvedla različne načine IKT, ki omogočajo gladek potek izobraževalnega procesa in so v koraku z najsodobnejšimi trendi v izobraževanju. UGD je vzpostavila Center za elektronsko učenje, ki spodbuja uvajanje sodobnih učnih pripomočkov za usposabljanje učiteljev in študentov univerz ter šol v Makedoniji in inozemstvu.

Ta fakulteta izjemno pripomore k ponudbi izobraževanja za ozko specializirano osebje socialnih ustanov. Močno pospešuje ekonomski, znanstveni, tehnološki in socialni razvoj v državi.

V okviru Univerze Goce Delčev je bil ustanovljen center za vseživljenjsko učenje, ki podpira izobraževanje odraslih ter razvija programe usposabljanja na različnih področjih znanosti in tehnologije. Skrbi za akreditacijo tečajev na nacionalni in internacionalni ravni in za ustrezno certificiranje pridobljenega znanja. Center je bil ustanovljen pred nekaj leti.

OIC POLJSKA

Fundacija OIC Poljska je bila ustanovljena leta 1991. Skrbi za ekonomski in družbeni razvoj v SV Poljski. Uvršča se med vodilne organizacije v lublinski regiji na področju izobraževanja in usposabljanja. Glavni cilj te fundacije je preprečevanje nezaposlenosti in krepitev ekonomskega razvoja. Fundacija v ta namen razvija izobraževalne in svetovalne programe za prebivalce regije. Od leta 2003 dalje je izvedla več kot 150 projektov ob finančni podpori Evropske unije v okviru programov ESF, ERDF, Šesti okvirni program, Interreg IIIA in IIIC, LLP, Erasmus za mlade podjetnike ali Erasmus+ program, ki deluje na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni.
Skip to content