Он лајн курс

ЗА ШТО Е ОВОЈ КУРС?

Он-лајн курсот е вториот дел од Пакетот за едукатори развиен во рамките на проектот LearnersMot. Ги зема предвид резултатите од претходниот проект, како и неговите ограничувања, покренати прашања или прашања кои бараат понатамошен подлабок пристап кон вештините на зборување, читање, пишување, разбирање, културни вештини и нуди две дополнителни содржини: аритметика (математиката применета во секојдневниот живот ), како и индуцираната технолошка / дигитална социјализација на возрасните со ниско ниво на образование.

Курсот исто така вклучува збирка успешни практики во неформалното образование од Шпанија, Грција, Словенија, Полска и Република Северна Македонија, како и од други европски земји.

Обука За Воспитувачи

Курсот ќе ги обучи едукаторите да користат и да можат да создадат методи за да им помогнат на своите возрасни ученици:

Цели

цел 1

Да сепоттикне развојот на процесот на постојана мотивација насочен кон работници со ниско образование и слаби квалификации

цел 2

да ги подобрат професионалните вештини на едукаторите за возрасни што ќе им овозможат да создадат неформална околина за учење во рамките на локалната заедница

Skip to content