Он лајн курс

Он-лајн курсот е вториот дел од Пакетот за едукатори развиен во рамките на проектот LearnersMot. Ги зема предвид резултатите од претходниот проект, како и неговите ограничувања, покренати прашања или прашања кои бараат понатамошен подлабок пристап кон вештините на зборување, читање, пишување, разбирање, културни вештини и нуди две дополнителни содржини: аритметика (математиката применета во секојдневниот живот ), како и индуцираната технолошка / дигитална социјализација на возрасните со ниско ниво на образование.

Курсот исто така вклучува збирка успешни практики во неформалното образование од Шпанија, Грција, Словенија, Полска и Република Северна Македонија, како и од други европски земји.

обука за воспитувачи

Курсот ќе ги обучи едукаторите да користат и да можат да создадат методи за да им помогнат на своите возрасни ученици:

цели

Да се ​​поттикне развојот на процесот на постојана мотивација насочен кон работници со ниско образование и слаби квалификации

да ги подобрат професионалните вештини на едукаторите за возрасни што ќе им овозможат да создадат неформална околина за учење во рамките на локалната заедница

Како можеме да ви помогнеме?

“Поддршката на Европската комисија за изработка на оваа публикација не претставува и одобрување на содржината што ги одразува ставовите само на авторите, Комисијата не е одговорна за каква било употреба што може да се направи од информациите содржани во неа“

Project No: 2020-1-ES01-KA204-081775