За проектот

LearnersMot2

Создавање на континуирана поддршка на околина за учење за возрасни над 45+, со ниско образование и слаби/недоволни квалификации.

Како продолжение на проектот LearnersMot Erasmus +, проектот LearnersMot2 продолжува со креирање директни насоки кон едукаторите за возрасни. Индиректно, активностите ќе биде насочени кон нискообразовани и слабо квалификувани возрасни работници над 45 години, бидејќи стареењето на работната сила е една од главните демографски промени во земјите на ЕУ.

Од оваа причина, потребно е да се охрабрат нискообразованите и слабо квалификуваните работници да запишуваат и следат дополнителни образовни програми и да останат во процесот на образование. Потребно е да се зајакнат вештините за писменост и математика на работниците, како и нивните културни, комуникациски, социјални и технолошки вештини за да можат успешно да ги извршуваат своите секојдневни лични или професионални задачи и да учат сами од околината.

Повеќето наставници за возрасни се снаоѓаат во справувањето со обучување на возрасни ученици со повисоко ниво на образование, додека тие имаат потреба од поддршка кога ќе се сретнат со возрасни ученици со ниско ниво на писменост.

Главната цел на овој проект е да се осигури дека наставниците за возрасни имаат знаење и вештини потребни за создавање на продуктивни и ефективни средини за учење за возрасни со нивоа на образование кои се под барањата на професионалното, социјалното и културното секојдневно опкружување . 

0
учесници во мешан курс
0
Повеќенаменски настани
0
добри практики

Целите

Да се промовираат активности насочени кон постојана мотивација на нискообразованите и слабо квалификуваните работници.

 

Да се подобрат професионалните вештини на наставниците за возрасни за создавање неформална околина за учење за нивните ученици.

  • да ја разберат природата и процесот на социјализација / технолошко образование
  • да воочуваат и користат концепти на математиката и применетата математика во секојдневните животни ситуации

  • да ги зајакнуваат своите основни вештини потребни на работа и восекојдневниот живот и да ги подобруваат нивните вештини за учење.

     

     

главни резултати од проектот

1.

Концептуална рамка, преглед и материјали од онлајн курсот за воспитувачи за возрасни.

2.

Мобилна апликација за возрасни со ниско ниво на образование и квалификација.

3.

LearnersMot Gym: Библиотека со ресурси и мешан курс за едукатори за возрасни.

Активности за обука (тренинг)

Транснационални состаноци

Прв транснационален состанок

Реус, Шпанија ( он лајн)

24ти- 25ти Ноември 2020

EDENSOL

Втор транснационален состанок

Штип, Република С. Македонија

(онлајн)

20ти октомври 2021

Goce Docev University

Трет транснационален состанок

Никозија, Кипар

21ви и 22ри април 2022

EUROSUCCESS

Четрвти транснационален состанок

Лублин, Полска

Октомври 2022

OIC POLAND

Повеќенаменски настани