ΕΤΑΙΡΟΙ

Edensol Danmarc, SL

Προσφέρει εξατομικευμένες υπηρεσίες στους τομείς της εκπαίδευσης, της έρευνας και των νέων τεχνολογιών. Για να καταστεί δυνατό, συνεργάζεται με μια ομάδα εμπειρογνωμόνων στην εκπαίδευση, την παιδαγωγική, την ψυχολογία, την κοινωνική επιστήμη, την τεχνολογία των πληροφοριών και την επικοινωνία.

Η Edensol σχεδιάζει και αναπτύσσει εκπαιδευτικά προγράμματα με ιδιαίτερη προσοχή στη χρήση νέων καινοτόμων τεχνολογιών και ψηφιακών στρατηγικών για την ενίσχυση της προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης των σπουδαστών. Προτεραιότητα είναι η ενίσχυση των δεξιοτήτων των ενήλικων εκπαιδευομένων, όπως η ηγεσία, οι ψηφιακές και επικοινωνιακές ικανότητες και η δημιουργικότητα με στόχο τη βελτίωση του επαγγέλματός τους.

Η Edensol προσφέρει διαφορετικές ευκαιρίες μάθησης, συμπεριλαμβανομένων ξένων γλωσσών και ψηφιακών εργαλείων και παρέχει μαθήματα κατάρτισης για εκπαιδευτικούς, οργανώνει συνέδρια και διεξάγει έρευνα στον τομέα της εκπαίδευσης, της κοινωνικής ευημερίας και της βιωσιμότητας. Στον τομέα της διαχείρισης των έργων, η Edensol ανέπτυξε μια καινοτόμο μεθοδολογία για τον προγραμματισμό του μάρκετινκ, τα ψηφιακά εργαλεία και τις στρατηγικές επικοινωνίας στα κοινωνικά δίκτυα.

U3A

Το Πανεπιστήμιο Τρίτης Ηλικίας της Σλοβενίας, η Εθνική Ένωση Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Ένταξης, είναι ένα δίκτυο 55 πανεπιστημίων τρίτης ηλικίας σε 54 κοινότητες με σήμερα πάνω από 21 000 φοιτητές. Το πανεπιστήμιο εδραιώθηκε το 1984, από δύο πανεπιστημιακούς καθηγητές στον τομέα της εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης ενηλίκων, η αποστολή του είναι να εκπαιδεύει τους ηλικιωμένους, βελτιώνοντας τη ζωή τους και τις σχέσεις τους με άλλες γενιές, ερευνώντας την εκπαίδευση στη μετέπειτα ζωή, την εκπαίδευση των ανθρώπων στη μετέπειτα ζωή τους για προσωπική ανάπτυξη, αμειβόμενη εργασία, οργανωμένο “επαγγελματικό” εθελοντικό έργο, συμβουλές και καθοδήγηση για την ενεργό γήρανση, κλπ. Για 37 χρόνια, το σλοβενικό U3A συμμετέχει στην εκπαίδευση και στις τέχνες που ασχολούνται με την κοινωνία των ηλικιωμένων και των επαγγελματιών. Αγωνίστηκε για καλύτερη κοινωνική δικαιοσύνη των ηλικιωμένων σε όλα τα επίπεδα που μετατρέπουν τους ηλικιωμένους σε κατόχους δικαιωμάτων και ενεργούς πολίτες.

EUROSUCCESS

Mέσω μιας δυναμικής ομάδας νέων επιστημόνων, παρέχει μια ολοκληρωμένη δέσμη υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των αναγκών των σύγχρονων κυπριακών επιχειρήσεων, ιδίως σε θέματα όπως η καινοτομία και η τεχνολογία. Η Eurosuccess προσδιόρισε, από τα πρώτα στάδια των εργασιών της, την ανάγκη δημιουργίας δεσμών μεταξύ της κυπριακής οικονομίας και της ευρύτερης ευρωπαϊκής αγοράς και έδωσε μεγάλη έμφαση στην εκμετάλλευση των δυνατοτήτων που δημιουργήθηκαν από την προσχώρηση της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα η Eurosuccess προσφέρει διάφορες υπηρεσίες στο κοινό, καθώς και στον ιδιωτικό τομέα της Κύπρου. Έχει επίσης αρχίσει να συμμετέχει ενεργά σε διεθνή προγράμματα, μέσω ενός καλά εδραιωμένου δικτύου εταίρων στο εξωτερικό, με βάση την έντονη εμπειρία του ιδρυτή της. Ο οργανισμός έχει ως στόχο τη συνεχή βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών της, καθώς και την ανάπτυξη της ομάδας της, η οποία θα δώσει την ευκαιρία να ενισχύσει τον επιστημονικό της τομέα εμπειρογνωμοσύνης.

Η Eurosuccess, συμμετέχει επί του παρόντος σε περισσότερα από 65 προγράμματα διά βίου μάθησης, ERASMUS + και JUSTICE – σε τρία από αυτά ως συντονιστής. Επιπλέον, η Eurosuccess Consulting είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Εμπορίου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης Φυλακών Εκπαίδευσης (EPEA), του ευρωπαϊκού δικτύου βιομηχανικής πολιτικής για τις βασικές ικανότητες στο Σχολείο Εκπαίδευσης (KeyCoNet), της Κύπρου και του Εμπορικού Επιμελητηρίου της Κύπρου (OEB) και του Εμπορικού Επιμελητηρίου και Βιομηχανίας (NCCI).

Η φιλοσοφία της Eurosuccess Consulting αγκαλιάζεται εντός των ακόλουθων τεσσάρων αρχών: Εκτέλεση, Επανεξέταση, Βελτίωση, Μεταρρύθμιση. Μέσω αυτής της προσέγγισης, ο οργανισμός στοχεύει στη συνεχή βελτίωση των δραστηριοτήτων παροχής συμβουλών και ανάπτυξης. Για το σκοπό αυτό, είναι πιστοποιημένος με το σύστημα ποιότητας του ISO 9001: 2015.

Επιπλέον, η Eurosuccess Consulting, είναι διαπιστευμένο κέντρο ΕΕΚ από την αρχή ανάπτυξης των ανθρώπινων πόρων της Κύπρου, η σχετική δημόσια αρχή όσον αφορά την κατάρτιση και την εκπαίδευση.

UPI

Το UPI – ljudska univerza Žalec (UPI Žalec) είναι δημόσιο, μη κερδοσκοπικό ίδρυμα για την εκπαίδευση και την κατάρτιση ενηλίκων στην περιοχή Savinja Valley. Ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 1975 από τον Δήμο Žalec (επί του παρόντος, έξι κοινότητες είναι ιδρυτές) έχει δει μεγάλη ανάπτυξη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, των υπηρεσιών καθοδήγησης και παροχής συμβουλών.

Σήμερα, το UPI Žalec προσφέρει ευρύ φάσμα τυπικών και μη τυπικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες προσανατολισμού και παροχής συμβουλών και συμμετέχει σε διάφορα σχέδια. Οι δραστηριότητές του είναι οι εξής:

Επίσημα εκπαιδευτικά προγράμματα για ενήλικες:

  • Μη επίσημα εκπαιδευτικά προγράμματα: Μαθήματα γλωσσών, μαθήματα πληροφορικής, μαθήματα γενικής παιδείας, εθνική κατάρτιση επαγγελματικών προσόντων, μαθήματα για την ένταξη των μεταναστών, μαθήματα και εργαστήρια για την υγεία, την προσωπική ανάπτυξη, τους κύκλους σπουδών κ.λπ.
  • Καθοδήγηση και παροχή συμβουλών και άλλες δραστηριότητες υποστήριξης της μάθησης.
  • Διαχείριση έργων.

REPÚBLICA DE MACEDONIA UNIVERSIDAD ESTATAL GOCE DELCEV STIP

Το Πανεπιστήμιο του Goce Delcev στο Stip είναι ένα κρατικό πανεπιστήμιο, το οποίο κατατάσσεται στη δεύτερη θέση στην κατάταξη των κρατικών πανεπιστημίων στη χώρα. Αποστολή είναι η δημιουργία και μεταφορά γνώσεων για την παροχή κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας και προόδου της κοινωνίας, προετοιμασία φοιτητών για επαγγέλματα στα οποία απαιτείται η εφαρμογή επιστημονικών ανακαλύψεων και επαγγελματικών γνώσεων, η πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία, η προώθηση της τεχνολογικής ανάπτυξης, η ανάπτυξη των τεχνών, η τεχνική κουλτούρα και ο αθλητισμός. Τα βασικά μας παραδείγματα είναι ένας σπουδαστής στο κέντρο της προσοχής, μια ατομική προσέγγιση προς το σπουδαστή, το μεγαλύτερο επίπεδο διαλογικών διαλέξεων.

Το πανεπιστήμιο του Goce Delcev έθεσε σε εφαρμογή διάφορες λύσεις ΤΠ που βοηθούν την ομαλή λειτουργία της εκπαιδευτικής διαδικασίας και μέχρι σήμερα με τις νεότερες τάσεις της εκπαίδευσης στον κόσμο. Το UGD έχει θέσει σε εφαρμογή ένα κέντρο ηλεκτρονικής μάθησης που είναι υπεύθυνο για την προώθηση και την εφαρμογή σύγχρονων εργαλείων μάθησης στο πανεπιστήμιο, στις νέες τεχνολογίες, καθώς και στην κατάρτιση εκπαιδευτικών και σπουδαστών από πανεπιστήμια και σχολεία στην Βόρεια Μακεδονία και στο εξωτερικό.

Το εν λόγω τμήμα συμβάλλει κατ ‘εξαίρεση στην παροχή στενά εξειδικευμένου προσωπικού που συμμετέχει σε όλα τα κοινωνικά ιδρύματα και επιταχύνει ενεργά την οικονομική, επιστημονική και τεχνολογική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας.

Ως μέρος του πανεπιστημίου Goce Delcev, εντάχθηκε πριν από μερικά χρόνια και οι κύριες δραστηριότητες στο κέντρο LLL είναι η υποστήριξη του συστήματος εκπαίδευσης ενηλίκων, η κατάρτιση εκπαιδευτικών μαθημάτων σε διαφορετικούς τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας, η διαπίστευση των μαθημάτων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και η πιστοποίηση.

OIC Polonia

Το Ίδρυμα OIC Poland, από το 1991, που ενεργεί για οικονομική και κοινωνική πρόοδο στη νοτιοανατολική Πολωνία, ανήκει στον επικεφαλής όμιλο οργανισμών κατάρτισης στην περιοχή του Lublin. Κύριος στόχος του Ιδρύματος OIC Πολωνίας είναι η πρόληψη της ανεργίας και η προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης μέσω της εφαρμογής των προγραμμάτων εκπαίδευσης και παροχής συμβουλών, που απευθύνονται στους κατοίκους της περιοχής. Από το 2003, έχει εφαρμόσει περισσότερα από 150 διαφορετικά έργα που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ στο πλαίσιο του διαφορετικού προγράμματος, όπως το ESF, το ERDF, το 6ο πρόγραμμα πλαίσιο, το Interreg IIIa και IIIC, LLP, Erasmus για νέους επιχειρηματίες ή πρόγραμμα Erasmus +, που λειτουργούν σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Μετάβαση στο περιεχόμενο