LEARNERSMOT GYM

Ресурсна библиотека

Ресурсна библиотека за едукатори за возрасни со материјали за следниве теми

Мешан курс

Мешан курс за едукатори, за користење на материјалите развиени за време на проектот.

Како можеме да ви помогнеме?

“Поддршката на Европската комисија за изработка на оваа публикација не претставува и одобрување на содржината што ги одразува ставовите само на авторите, Комисијата не е одговорна за каква било употреба што може да се направи од информациите содржани во неа“

Project No: 2020-1-ES01-KA204-081775