Мобилна апликација

Мобилната апликација е дизајнирана да ги зајакне основните знаења на возрасните со ниско образование и со слаби квалификации. Апликацијата користи техника на размислување и игри во не-игровит контекст за да го подобри ангажманот и учењето на корисникот. Овие игри / вежби имаат за цел да ги подобрат следниве вештини на возрасните ученици:

– Читање и пишување

– Правопис

– Математика

– Решавање на проблем

– Комуникација

Оваа апликација ќе вклучува иновативни елементи, како што семикро-учење“, механизми за мотивација и ресурси кои поттикнуваат континуирано активно вклучување на возрасни ученици во процесот на учење. Употребата на оваа апликација исто така ќе помогне да се зајакнат дигиталните вештини на корисниците.

Математика

Читање и пишување

Правопис

Решавање на проблем

Комуникација

Како можеме да ви помогнеме?

“Поддршката на Европската комисија за изработка на оваа публикација не претставува и одобрување на содржината што ги одразува ставовите само на авторите, Комисијата не е одговорна за каква било употреба што може да се направи од информациите содржани во неа“

Project No: 2020-1-ES01-KA204-081775